Vuokra-asuntoihimme on jatkuva haku ja tarjoamme asuntoja hakemusten perusteella. Valtion tukemissa arava- ja korkotukiasunnoissamme asukasvalinnan perusteina ovat valtioneuvoston asetuksen mukaisesti mm. hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot, jotka tarkastamme hakiessasi asuntoa. Arvioimme hakijoiden keskinäistä etusijajärjestystä kokonaisuutena. Asukasvalintaperusteita sovelletaan valittaessa asukkaita yleishyödyllisiin vuokra-asuntoihimme.

Asunnontarve

Asunnontarvetta arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon hakijaruokakunnan nykyiset asunto-olot ja niiden parantamisen kiireellisyys sekä ruokakunnan koko ja ikärakenne.

Varallisuus

Valtion tukemiin asuntoihin vuokralaiseksi valittavan hakijaruokakunnan varallisuus ei saa ylittää valtion asettamia enimmäisrajoja. Varallisuudeksi huomioidaan hakuhetken varallisuus (käypä arvo) sekä sellainen varallisuus, josta hakija on luopunut hakemuksen tekemistä edeltäneen vuoden aikana. Varallisuutta ovat esimerkiksi hakijan omistama kiinteistö tai osakehuoneisto, muut osakkeet ja rahastot.  Varallisuudesta vähennetään ruokakunnan mahdolliset jäljellä olevat velat sekä opintolainat.

Varallisuusrajat vaihtelevat kunnittain. Voit katsoa varallisuusrajat täältä.

Tulot

Tulorajat ovat voimassa 1.1.2017 alkaen Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla. Muissa kunnissa ei ole tulorajoja, mutta tulot otetaan huomioon. Hakijaruokakuntien tuloja vertailtaessa otetaan huomioon ruokakunnan koko ja siihen kuuluvien lasten lukumäärä. Tuloiksi luetaan ansiotulot kaikkine lisineen, kuten ylityökorvauksineen tai vuorolisineen, eläkkeet, pääomatulot, aikuisopintoraha, aikuiskoulutustuki, jatkuvana maksettavat tapaturma- ja vakuutuskorvaukset. Myös tulot ulkomailta otetaan huomioon. Tuloilla tarkoitetaan euromääräisiä tuloja ennen veroja. Tuloiksi ei lueta mm. opintotukea, asumistukea, lapsilisää, lapsen hoitotukea tai muita vastaavia tulonlisiä. Tulojen ollessa epäsäännölliset, lasketaan niistä keskimääräinen kuukausitulo viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Mikäli hakija on tilapäisesti työstään vapaana esim. äitiyslomalla, luetaan tuloiksi se kuukausitulo, mikä hänellä on ollut ennen työstä poisjäämistään, ellei tiedossa ole tulojen olennainen, pysyvä muuttuminen. Yrittäjän tuloja selvitettäessä lähtökohdaksi otetaan yrityksen viimeksi suoritetun tilinpäätöksen mukainen voitto, johon on lisätty tuloslaskelmassa vähennetyt välittömät verot, ellei kuukausitulotasoa muuten voida selvittää.

Voit katsoa tulorajat täältä.

Asumisväljyys

Hakemasi asunnon tulee olla kooltaan kohtuullinen suhteessa ruokakunnan kokoon ja ikärakenteeseen.

Lisätietoja

Lisätietoja asukasvalintaperusteita ja asukasvalintaopas löytyvät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) verkkosivuilta.