Hyresboende

Hur kan man komma och titta på hyresbostaden?

I samband med bostadserbjudandet får du komma och titta på bostaden. Närmare anvisningar får du av vår försäljningsförhandlare som sköter uthyrningen av bostaden. I redan lediga bostäder ordnar vi ibland även öppna visningar, som vi meddelar om på vår webbplats i anslutning till bostadsannonserna. Till de öppna visningarna kan du komma utan föranmälan.

Hur lång uppsägningstid är det på hyresbostäder?

Hyresavtalen för våra hyresbostäder är i huvudsak tills vidare gällande. Avtalen kan vara tidsbestämda, varvid datumet för deras upphörande nämns i avtalet.

Uppsägningstiden för tills vidare gällande hyresavtal är för hyresgästens del en kalendermånad. Uppsägningstiden räknas från den sista dagen i kalendermånaden under vilken uppsägningen har gjorts. Om vi tvingas säga upp ett tills vidare gällande hyresavtal till exempel på grund av att hyresgästen upprepade gånger har försummat sina skyldigheter, är uppsägningstiden för hyresförhållandet tre kalendermånader under det första året och därefter sex kalendermånader.

Hur undertecknas hyresavtalet?

Du kan underteckna hyresavtalet elektroniskt med dina nätbankkoder, varvid du inte behöver komma till vårt kontor för att underteckna avtalet. Hyresavtalet kan även undertecknas på kontoret.

Hur betalas bostadshyran?

Gireringar skickas till dig för betalning av hyran. När du betalar hyran, ska du vid referensnumret på gireringen, så att betalningarna riktas till rätt konto och bostad. Hyran förfaller till betalning den andra dagen i varje månad. Om du har frågor gällande hyresbetalningen eller om du råkar ut för betalningssvårigheter, ska du kontakta vår kundservice och komma överens om förfaringssätt.

Hur betalar man garantiavgiften för hyresbostaden?

En förutsättning för överlämning av bostadens nycklar är att du har betalat in garantiavgiften till vårt konto senast på förfallodagen. Från garantiavgiften kan man när avtalet upphör dra av renoveringskostnader för onormalt slitage, indrivningskostnader samt kostnader för serieläggning på grund av borttappade nycklar.

Hur återbetalas garantiavgiften för hyresbostaden?

När du har ombesörjt dina betalningsskyldigheter på erforderligt sätt och överlåtit bostaden jämte nycklar i gott skick, återbetalar vi garantiavgiften i sin helhet inom cirka två veckor från det att avtalet och din besittningsrätt i bostaden har upphört. Någon ränta utbetalas inte på garantiavgiften.

Hur säger man upp en hyresbostad?

Om du funderar på att byta bostad, ska du först bekanta dig med lediga bostäder och bostäder som är på väg att bli lediga. Uppsägningstiden för hyresavtalet är en kalendermånad. Uppsägningstiden räknas från den sista dagen i kalendermånaden under vilken uppsägningen har gjorts. Om du har ett tidsbestämt hyresavtal, upphör det att gälla vid det datum för upphörande som anges i avtalet utan separat uppsägning. Uppsägningen av hyresavtalet ska du alltid göra skriftligen genom att fylla i en uppsägningsblankett och lämna in den till vårt närmaste verksamhetsställe. Vi börjar söka efter en ny boende till bostaden genast när vi tar emot anmälan om uppsägning. Med anledning av detta är det möjligt att bostadsvisningar hålls medan hyresgästen fortfarande bor i bostaden, innan hyresavtalet har upphört att gälla. Vi kommer alltid överens om visningstiderna separat med hyresgästen.

Hur återlämnas nycklarna till hyresbostaden?

Återlämna alla nycklar som du har emottagit och låtit tillverka till vårt kontor (även nycklar exempelvis till bilvärmeuttag, uteplatsen, balkongen, förrådet, säkerhetslåset och brevlådan) vid det datum då bostaden blir ledig. Lämna inga nycklar inne i bostaden, såvida vi inte har kommit överens om det separat. Låt säkerhetslåset vara olåst när du flyttar ut.

Som hyresgäst är du ansvarig för alla nycklar som du har emottagit. Om vi inte får tillbaka alla de nycklar som du har kvitterat ut, dras kostnaden för ny serieläggning av bostadens lås och tillverkningen av nya nycklar från din garantiavgift.

Sivu päivitetty viimeksi: 7.12.2023