Parempaa yhteiskuntaa rakentamassa

Korkotukilainoilla rahoitetettujen asuntojemme vuokra- ja käyttövastikkeet sekä käyttökorvaukset on määritelty omakustannusperiaatteella. Se tarkoittaa, että perimme maksuja vain sen verran kuin on tarpeen asuntojemme ylläpidon kannalta. Lisäksi maksuilla varaudutaan lain sallimissa rajoissa peruskorjauksiin, jotta asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina myös asuntojen ikääntyessä.

Asumiskustannukset edullisimmasta päästä

Yleishyödyllisen tehtävämme onnistumisen mittarina ovat toteutuneet asumiskustannukset. Vertaamme asuntojemme asumiskustannuksia valtion tukemien vuokra-asuntojen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokratasoihin sekä muiden asumisoikeustoimijoiden hintatasoon. Tässä vertailussa asuntomme pärjäsivät erinomaisesti myös viime vuonna.

ARAn markkinakatsauksen mukaan asumisoikeusasuntojemme käyttövastikkeet olivat edullisimmat Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Lahdessa. Ne olivat myös edullisimmista päästä Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Vuonna 2020 asumisoikeusasuntojemme keskimääräinen käyttövastike oli 11,91 €/m²/kk.

Kustannustehokkuus pitää hintatason kohtuullisena

Edulliset asumiskustannukset edellyttävät meiltä pitkäjänteistä suunnittelua ja kustannustehokasta toimintaa. Sen vuoksi seuraamme tarkkaan kustannuseriemme pitkän aikavälin hinta- ja laatukehitystä. Pyrimme myös tuottamaan keskeiset palvelut omalla henkilöstöllämme, koska uskomme sen olevan edullisin ja asukastyytyväisyyttä lisäävä ratkaisu. Kilpailutamme ostopalvelut säännöllisesti ja ARAn ohjeistusta noudattaen.

Laadukas ylläpito takaa asumisviihtyvyyden

Varmistamme asukkaidemme asumisviihtyvyyden, asuntojen kunnon ja arvon säilymisen laadukkaalla ylläpitotoiminnalla. Jatkoimme vuonna 2020 asuntokantamme pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kunnossapitoa noin 23,5 miljoonalla eurolla.

Investoimme vastuullisesti

Rakennutamme uusia asuntoja pääkaupunkiseudun lisäksi suurempiin kasvukeskuksiin ja niiden kehyskuntiin, joissa on suuri kohtuuhintaisten asuntojen tarve myös tulevaisuudessa. Uusia asuntoja rakennuttaessamme pyrimme sijoittamaan kiinteistöt hyvien palvelujen ja kulkuyhteyksien varrelle mahdollistaen kestävän liikkumisen. Asuntojemme suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen, jotta ne soveltuvat myös liikuntarajoitteisen ja ikääntyvän väestön tarpeisiin.

Vuosittaisissa ns. kumppanuskaavoitushankkeissa olemme mukana vaikuttamassa tulevien rakennuttajien kanssa jo asemakaavoitukseen ja sitä kautta kehittämässä tulevaa kaupunkikuvaa.

Vastuullinen hankintatoimi

Hankintojemme vastuullisuutta ohjaavat yhtiömme sisäiset toimintatavat ja vastuullinen työkulttuuri. Arvostamme pitkäaikaisia kumppanuuksia, ja teemme yhteistyötä vain luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Näin varmistamme tilaajavastuuvelvoitteiden toteutumisen ja autamme edistämään tervettä kilpailua.

Merkittävä työllistäjä ja verojen maksaja

Vuoden lopussa työntekijöitä oli 181. Lisäksi tarjosimme kertomusvuonna turvallisen kesätyöpaikan 91 nuorelle. Työllistämisvaikutuksemme ulottui oman toimintamme lisäksi lukuisiin yhteistyökumppaneihin.

Yhteiskunnalle tuottamamme välitön taloudellinen arvo muodostuu välittömistä ja välillisistä veroistamme sekä henkilöstömme palkoista tehdyistä ennakonpidätyksistä eli verojalanjäljestämme. Vuonna 2020 verojalanjälkemme oli noin 108,8 miljoonaa euroa. Kotimaisena toimijana maksoimme kaikki veromme Suomeen.

* Uudiskohteen rakentamisen aikainen verotus, erikoistutija Terttu Vainio VTT
** Kiinteistöjen omistamisen verotus, Jessica Niemi Kiinteistötieto Oy

Vihreää rahoitusta ympäristö­ystävälliseen rakentamiseen

Pyrimme huomioimaan toimintamme ympäristövaikutukset myös rakentamisessa. Oulun Kaakkurin Vuoden parhaat ARA-neliöt -tunnustuspalkinnon saanut vuokrakohteemme sekä Lohjan asuntomessuille 2021 valmistuva asumisoikeustalomme ovat esimerkkejä rakennushankkeista, joille on myönnetty Kuntarahoituksen Vihreää rahoitusta. Sitä voivat saada investointihankkeet, joilla syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Tällaisiksi hankkeiksi luokitellaan muun muassa kestävää rakentamista, uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta edistävät investoinnit. Vihreää rahoitusta saaneiden hankkeiden osalta tehdään hiilijalanjäljen laskenta.