Sivustomme käyttää evästeitä, jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt tämän. Lue lisää tietoa aiheesta

Ympäristövastuu

Asuminen aiheuttaa merkittävän osan suomalaisten hiilijalanjäljestä. Ympäristökuormituksen vähentäminen onkin tärkeä osa vastuullisuustyötämme. Panostamme energiatehokkuuteen, lisäämme kierrätysmahdollisuuksia sekä rakennutamme uusia asuntoja hyvien liikenneyhteyksien äärelle, jolloin liikkumisesta aiheutuvat päästöt vähenevät.

Vedenkulutusta hillitsemme huoltamalla vesikalusteita ja asentamalla vedensäästökalusteita sekä kannustamalla asukkaita kiinnittämään huomiota vedenkulutukseen. Olemme tehneet kehitystyötä esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseksi suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti jo yli kymmenen vuoden ajan.

Uusia ja hyväkuntoisia asuntoja kasvukeskuksissa

Asuntomme ovat verrattain uusia, keski-iältään 10,8 vuotta. Pidennämme asuntojemme elinkaarta kunnostamalla asuntojamme jatkuvasti tarpeen ja nykyvaatimusten mukaisesti. Talojemme kunnostuksiin ja korjauksiin käytettiin vuonna 2019 kaikkiaan 21 miljoonaa euroa.

Uudistuotannon suunnittelussa huomioimme kaupungistumisen, kun yhä useampi haluaa asua lähellä palveluja ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien ulottuvilla. Asuntomme sijaitsevat pääosin kasvukeskuksissa hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Hyvät joukkoliikenneyhteydet ja palvelujen läheisyys paitsi helpottavat ihmisten arkea myös auttavat vähentämään liikkumisesta aiheutuvia päästöjä.

Asuntokantamme on melko uutta ja uusia asuntoja valmistuu noin 1000 asunnon vuosivauhtia. Pidämme asuntomme asukkaiden vaatimuksia vastaavassa kunnossa noudattaen jatkuvan kunnostuksen periaatetta.

Toimintaa ilmaston eteen

Asuminen aiheuttaa 39 % ja liikkuminen 19 % suomalaisten tuottamista kasvihuonepäästöistä.* Olemme omalta osaltamme mukana pienentämässä asumisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan monenlaisia toimia, jotta kasvihuonepäästöjä saadaan alennettua. Asumisen energiatehokkuuden parantaminen on yksi merkittävimmistä keinoista, joilla voimme osaltamme hillitä ilmastonmuutosta.

Ympäristöystävällisyys on huomioitu myös uusien kohteiden sijainnissa. Asuntomme sijaitsevat enimmäkseen kasvukeskuksissa, lähellä palveluja ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, mikä auttaa vähentämään liikkumisesta aiheutuvia päästöjä.

* Lähde: Sitran Suomen Ympäristökeskukselta (SYKE) tilaama raportti Consumption choices to decrease personal carbon footprint of Finns (pdf)

Askeleen edellä energiatehokkuudessa

Energiatehokkuuden parantaminen on yksi merkittävimmistä keinoista, joilla voimme pienentää asumisen energiankulutusta ja hillitä ilmastonmuutosta. Energiankulutuksella on merkittävä vaikutus asumiskustannuksiin, ja energiatehokkuuden parantaminen koituu ympäristön lisäksi myös asukkaiden hyväksi. Energiatehokkuutta ei kuitenkaan haluta parantaa pelkästään kustannusten pienentämiseksi, vaan haluamme toteuttaa energiansäästöä siten, että asumismukavuus ei kärsi. Maltillisesti toteutetulla energiansäästöllä asumisen olosuhteita voidaan jopa parantaa.

Tulevaisuudessa energiatehokkuus tarkoittaa useiden eri teknologioiden yhdistämistä ja optimointia. IoT-teknologian kehittyminen mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan, jonka avulla poikkeustilanteisiin reagoiminen nopeutuu merkittävästi. Etävalvonnalla onkin merkittävä rooli energiatehokkuuden parantamisessa.

Energiatehokas ja ekologinen rakentaminen

Ympäristöystävällisyys on mukana uudiskohteiden suunnittelusta ja toteutuksesta alkaen. Esimerkiksi rakennuksen muodolla ja massoittelulla voidaan vaikuttaa lämpöhäviöihin, kuten myös eristyksellä ja ilmatiiviydellä. Uudistuotannossa hyödynnetään myös esimerkiksi aurinkoenergiaa ja valaistus toteutetaan led-tekniikalla.

Konkreettinen esimerkki energiatehokkuuden huomioimisesta jo rakennusvaiheessa ovat Etelä-Kivikon primääripihit kerrostalot. Energiatehokkaat kerrostalomme on huomioitu maan rajojen ulkopuolellakin ja ne saivat vuonna 2018 kansainvälisen arkkitehtuurin alan World Architecture News -tunnustuspalkinnon kohtuuhintaisen asumisen sarjassa. Modernit asunnot ovat paitsi energiatehokkaita, myös laadukkaasti rakennettuja.

Energiatehokkuutta Leanheatin ja kaukolämmön kulutusjouston avulla

Teemme yhteistyötä suomalaisten Fortumin ja Leanheatin kanssa tuottaaksemme asuntoihimme ekologisempaa kaukolämpöä. Yhteistyön tavoitteena on parantaa asumisen energiatehokkuutta, jonka avulla hillitään asumisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Näillä toimenpiteillä pystymme vähentämään hiilidioksidipäästöjä vuodessa merkittävästi, arviolta yli 800 keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljen verran.

Leanheat-lämmönsäätöjärjestelmä oli vuoden 2019 lopussa noin 85 %:ssa vuokra- ja asumisoikeusasunnoistamme. Järjestelmän avulla kiinteistöjemme lämmitysenergian vuotuinen kulutus on pienentynyt keskimäärin 6,6 %. Hiilidioksidipäästöjä pystymme vastaavasti vähentämään noin 1,6 miljoonaa kilogrammaa vuodessa, mikä vastaa noin 156 keskivertosuo-malaisen aiheuttamaa hiilidioksidipäästöä*.

Syksyllä 2019 otimme lisäksi käyttöön Fortumin kaukolämmön kulutusjouston lähes 3 000 vuokra- ja asumisoikeusasunnossa neljällä paikkakunnalla. Samalla käyttöön otettiin Fortumin hiilineutraali EkoPlus-lämpötuote, joka on tuotettu 100 % uusiutuvilla polttoaineilla ja hukkalämmöillä. Alustavi-en laskelmien mukaan EkoPlus-lämpötuotteella saavutetaan noin 6,8 miljoonan kilogramman vuotuinen hiilidioksidipäästövähennys, mikä puolestaan vastaa noin 660 keskivertosuoma-laisen aiheuttamaa hiilidioksidipäästöä*.

* Sitran julkaiseman tiedon mukaan keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on 10 300 kg CO2/vuosi.

Energiatehokkuutta lämmitystavan valinnalla

Pyrimme kohti ympäristöystävällistä ja energiatehokasta lämmitystapaa. Olemme saaneet merkittäviä säästöjä hiilidioksidipäästöissä myös maalämmön avulla. Olemme siirtäneet mm. vanhempia kohteitamme lämmitettäväksi maalämmöllä.

Sähkölämmitteisiin kiinteistöihimme olemme asentaneet ilmalämpöpumppuja. Ilmalämpöpumppu on erinomainen energiatehokkuuden parantamistoimenpide, jolla on mahdollista pienentää lämmitykseen kuluvaa energiaa käytännössä jopa kolmanneksella. Ennen kaikkea ilmalämpöpumpulla on kuitenkin mahdollista vaikuttaa asumismukavuuteen. Etenkin kesäaikaisella viilennyksellä on koettu olevan merkittävä vaikutus asukasviihtyvyyteen.

Mahdollisuuksia jätteiden lajitteluun

Ympäristövastuulliseen toimintaan tarvitsemme asukkaidemme tukea. Kannustamme asukkaitamme mm. kierrättämään jätteensä. Sujuvoitamme jätteiden lajittelua huolehtimalla riittävistä kierrätysmahdollisuuksista ja ohjeistamalla asukkaitamme lajittelussa. Kaikkiin asuntoihimme jaetaan jätteiden lajitteluohjeet. Kiinteistöissämme kierrätetään seka-, bio-, paperi- ja kartonkijätteet. Isoimmissa kiinteistöissämme kierrätetään lisäksi lasi ja metalli sekä enenevässä määrin myös muovijäte.

Helpotusta biojätteen lajitteluun

Biojätteen lajittelu on helppo ympäristöteko, joka ei vaadi suuria ponnisteluja. Suomen valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoite on, että vuonna 2023 kierrätetään 60 % kaikesta biojätteestä. Lisäksi tavoitteena on yhä enemmän luopua muovikassien käytöstä. Näiden tavoitteiden toteutumisessa jäteyhtiöiden ja kuluttajien valinnat ovat avainasemassa.

Tehostaaksemme biojätteen keräystä kiinteistöissämme olemme mukana uudentyyppisen biojätepussijärjestelmän kokeilussa. Kokeilun tavoitteena on lisätä kierrätettävän biojätteen määrää, vähentää sekajätettä sekä tehdä kierrätyksestä asukkaillemme mahdollisimman helppoa.

Biojätekokeilussa käytetään biopaperipusseja ja kierrätysmuovista valmistettuja koreja, jotka ovat osa uudenlaista Eko-kompassi-ympäristöjärjestelmää. Sen tarkoituksena on tehdä biojätteen lajittelusta entistä sujuvampaa ja miellyttävämpää.

Kokeilussa olevat biojätepussit on tehty 100 % biohajoavasta vettä ja rasvaa hylkivästä paperista, eivätkä ne sisällä lainkaan mikromuovia toisin kuin muoviset biojätepussit. Biojätepussi asetetaan kierrätysmuovista valmistettuun muovikoriin, jolloin ilma pääsee kiertämään biojätepussin ympärillä. Tämä nopeuttaa biojätteen kuivumista ja ehkäisee siten hajuhaittoja. Kierrättämällä biojätteet paperipussissa voidaan biojätteestä valmistaa biokaasua, jota käytetään polttoaineena. Lisäksi siitä saadaan biolannoitetta, jolla ravitaan luonnollisella tavalla peltomaata.

Biojätepussit ja korit toimitettiin kokeilussa mukana olleisiin kiinteistöihin, joten asukkaiden ei tarvinnut ostaa biojätepusseja itse. Kokeiluun otettiin mukaan erityyppisiä taloja, niin isoja kerrostaloja kuin pienempiä paritaloyhtiöitä. Alkuvaiheessa mukana oli kuusi kiinteistöämme ja 260 kotitaloutta Helsingissä, Espoossa ja Keravalla.

Kahden kuukauden kokeilun jälkeen kysyimme asukkailtamme heidän mielipidettään testatuista biojätepusseista. Yli 80 % vastaajista oli tyytyväisiä paperisiin biojätepusseihin ja kokeilun aikana jopa 93 % kyselyyn vastaajista kertoi kierrättäneensä biojätteet. Kokeilusta saadun positiivisen palautteen myötä kokeilua laajennettiin 25:een kiinteistöömme Helsingissä, Vantaalla, Keravalla, Lahdessa ja Turussa. Kokeilun seurauksena sekajätteen määrä on pienentynyt ja biojätteen määrä kasvanut. Positiivisten tulosten ja asukkailtamme saatujen käyttökokemusten perusteella kokeilua jatketaan tänäkin vuonna.

Lue lisää: Ympäristö ja energia

Suomalaisten kasvihuonepäästöt *

Asuminen 39% - Tavarat ja palvelut 26% - Liikkuminen 19% - Ruoka 16%

* Suomalaisten kotilalouksien kulutusmenojen kasvihuonepäästöt per henkilö. Lähde: Sitran Suomen Ympäristökeskukselta (SYKE) tilaama raportti Consumption choices to decrease personal carbon footprint of Finns (pdf)