Tavoitteena toimiva arki

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on vahvuutemme. Haluammekin tarjota henkilöstöllemme parhaat mahdolliset edellytykset sujuvaan arkeen.

Toimintavuonna henkilöstömme määrä oli noin 287 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna työtekijämäärämme lisääntyi 40 henkilöllä.

Uutta osaamista ja urapolkuja

Toimintamme laajentuessa vahvistimme osaamistamme rekrytoimalla joukkoomme uusia LV-alan osaajia. Jatkoimme myös korjausrakentamisen ja energia- ja sähköosastomme määrätietoista kehittämistä, jotta voimme varmistaa kiinteistökantamme hyvän ja laadukkaan perus- ja ylläpitokorjaustoiminnan. Lisäksi saimme muiden toimintojemme tehtäviin uusia työkavereita, kuten kiinteistömanagereja ja myyntineuvottelijoita.

Haluamme luoda avoimen ja kehitysmyönteisen työympäristön, jossa jokainen TA:lainen voi saavuttaa omat uratavoitteensa. Kannustamme henkilöstöämme tarttumaan talon sisäisiin työmahdollisuuksiin ja tarjoamme heille reittejä niihin. Tarpeen mukaan tarjoamme työntekijöillemme myös koulutusohjelmia, jotka paitsi auttavat heitä kehittymään ammatillisesti, myös edistävät liiketoimintamme tavoitteita.

Kohti uusia työtapoja

Uuden toiminnanohjausjärjestelmä Kennon käyttöönotto toimintavuoden syksyllä oli suuri ponnistus koko henkilöstöltämme. Selvitimme henkilöstömme tuntemuksia viikoittaisilla Pulssi-kyselyillä järjestelmän käyttöönoton alkuaikana. Tulosten perusteella suunnittelimme ja toteutimme toimenpiteitä henkilöstömme tukemiseksi ja työn sujuvuuden helpottamiseksi.

Uuden järjestelmän käyttöönoton ja asumisoikeuslain muutoksen myötä päivitimme myös työprosessejamme. Olemme tukeneet henkilöstöämme muutoksissa ja uusissa työtavoissa koulutuksin ja tietoiskuin, jotka kertovat heille uudistusten käytännön vaikutuksista.

Yhteisiä oppimiskokemuksia

Henkilöstömme osaamisen kehittäminen oli toimintavuonna keskeinen painopistealueemme; järjestimme sekä sisäisiä että ulkoisia koulutuksia, joissa keskityimme erityisesti lainsäädäntömuutoksiin ja asiakaspalvelutyöhön. Asiakaspalvelulupauksen kirkastamisen myötä pohdimme eri ammatti- ryhmien yhteisissä tilaisuuksissa konkreettisia keinoja, joilla viemme lupauksen käytännön toimenpiteiksi. Samalla jaoimme hyviä käytäntöjä ja arvokkaita vinkkejä yli osastorajojen.

Esihenkilöidemme valmennukset jatkuivat aamukahvitilaisuuksin. Ajankohtaisten, esihenkilöiden vuosikellon mukaisten aiheiden lisäksi käsittelimme tilaisuuksissa mm. työturvallisuusvastuita, työkykyä ja rekrytointikäytäntöjä. Valmennuksillamme kehitämme esihenkilötyötämme ja johtamistamme entistäkin laadukkaammaksi ja tavoitteellisemmaksi.

Työhyvinvointimme kulmakivet

Uskomme hyvän ja toimivan arjen olevan työhyvinvointimme tärkeimpiä kulmakiviä. Tavoitteenamme on rakentaa kannustava ja turvallinen työympäristö, jossa jokainen voi kehittyä ja kokea työnsä merkitykselliseksi. Yhdenvertainen kohtelu on meille ensiarvoisen tärkeää, ja meillä on nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle. Jatkoimme myös vahvan turvallisuuskulttuurin määrätietoista rakentamista yhteistyössä työsuojeluorganisaatiomme kanssa.

Toimintavuonna pilotoimme korjausrakentamisen osastollamme uutta työhyvinvointijohtamisen mallia yhdessä korjaustyönjohtajien kanssa. Mallin avulla havainnollistamme osaston eri toimijoiden roolia ja vastuuta työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja määrittelemme työhyvinvointia edistäviä konkreettisia toimenpiteitä esihenkilöidemme päivittäisen johtamisen avuksi. Osana seuraajasuunnittelun prosessia lanseerasimme työurakeskustelumallin, jonka avulla tuemme eläkeikää lähestyviä työntekijöitämme ja voimme mahdollisuuksien mukaan pidentää heidän työuriaan. Seuraajasuunnittelun tavoitteena on myös hallita liiketoiminnan jatkuvuutta työurien taitekohdissa.

Yhteisöllisyyden – TA-hengen – ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi järjestimme henkilöstöllemme yhteisiä tapahtumia ja virkistystilaisuuksia. Olennainen osa yrityskulttuuriamme on ajatus siitä, että elämässä on työn lisäksi oltava tilaa muillekin mukaville asioille.

Kesäkauden päätteeksi toteutimme aiempien vuosien tavoin kausi- ja kesätyöntekijöille tyytyväisyyskyselyn, jonka mukaan heidän työntekijätyytyväisyytensä (eNPS) oli 47 asteikolla -100–100. Tulokset kertoivat, että työ vastasi odotuksia lähes kaikilla ja parhaiksi asioiksi työssä nousivat vastauksissa työkaverit ja -tehtävät. Suurin osa vastaajista koki myös, että perehdytys työhön oli onnistunutta ja että apua sai helposti aina tarvittaessa sekä esihenkilöiltä että työkavereilta.

Luomamme taloudellinen hyöty ulottuu laajalti eri sidosryhmiimme 

Perinteisestä voittoa tavoittelevasta yritystoiminnasta poiketen yleishyödyllisen toimintamme taloudellinen hyöty jaetaan laajemmin eri sidosryhmille. Näin vaikutamme paitsi asukkaiden arkeen myös yhteiskuntamme hyvinvointiin.

Tavoitteena energiankulutuksen hillitseminen ja päästöjen hallitseminen 

Suurin osa asumisen ympäristö-
vaikutuksista syntyy energiankulutuksesta, josta lämmityksen osuus on yli
60 prosenttia. Energiankulutuksen
hillitsemisen lisäksi panostamme vähäpäästöisen energian käyttöön.

Tavoitteena toimiva arki

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on vahvuutemme. Haluammekin tarjota henkilöstöllemme parhaat mahdolliset edellytykset sujuvaan arkeen.

Sivu päivitetty viimeksi: 10.5.2024